ಸೋಲಾಪುರದ ಅಥವ೯ ಗಾಡ೯ನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀ ಜಗದ್ಗರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾ ಶಿವಯೋಗಿ ಹೋಳಿಮಠ ಇವರ ೬೦ ನೇ ವಷ೯ದ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು

ಪರಿಶ್ರಮ ವಾತೆ೯ ಸುದ್ದಿ ಬಾಗಲಕೊಟ: ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಡಾ. ಶಿವಯೋಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಹೋಳಿಮಠ ಇವರ ೬೦ನೇ ವರ್ಷದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸೌ.ಜಯಶ್ರೀ ಹೋಳಿಮಠ ಇವರ ೫೦ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವನ್ನು

Read more

ಮುಂಬಯಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು

ಮುಂಬಯಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು

Read more